Varför BikeRoute?

Inledning

BikeRoute är innovativ tjänst för städer och regioner som vill öka cykeltrafiken och/ eller bli mer
cykelvänliga.

Direkt nytta

BikeRoute ger viktig information om hur en ort eller region kan nå sina mål om att t.ex. öka cykeltrafiken. Imponera beslutsfattare med tydliga kartor som visualiserar komplexa samband, brister och förbättringsmöjligheter. Kartor som ger bättre möjlighet för beslutfattare att förstå och identifiera de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att förbättra för cykeltrafiken.

Mean spread

BikeRoute visar bland annat framkomlighet på olika delar av cykelnätet.

Jämför din region med andra

De städer som ansluter sig till BikeRoute får tillgång till en unik benchmarking-databas med data från andra städer. På så sätt kan t.ex. en stad med låg cykelandel se hur den skiljer sig från andra städer med hög cykelandel och sedan simulera olika åtgärdspaket.

Mean Travel Speed

Nyckeltal för reshastigheter med cykel – en unik tjänst med BikeRoute.

Teknik

BikeRoute-konceptet använder GPS-teknik och en speciellt utvecklad analysprogramvara för att beskriva kvaliteten på en stads transportsystem från en cyklists perspektiv.

Ökat klimatgap måste hanteras

Trafikverkets kapacitetsutredning visar att klimatsläppen kommer att öka om inte fler åtgärder genomförs. Detta visas av den röda linjen i diagrammet nedan.

Klimatgap

Utsläpp av klimatgaser: Förväntad utveckling med beslutade åtgärder samt svenska respektive europeiska klimatmål. Index 2004=100.

För att hindra farliga nivåer av klimatgaser i atmosfären och nå klimatmålen - gröna och blå linjer i diagrammet- behövs fler åtgärder. Att göra det tryggt, lätt och bekvämt att cykla i vardagslivet är en av dessa åtgärder.

Problemidentifiering

Takten på arbetet med cykelplanering behöver alltså öka, lokal, regionalt och nationellt. Men de processer som styr problemidentifieringen är ofta oklara och inte transparanta.

Alternativgenereringsprocessen är mycket viktig i trafik- och infrastrukturplanering. Tas inte t ex klimatsmarta eller folkhälsohöjande trafikåtgärder inte med i urvalet går det inte att nå de demokratiskt beslutade målen. Det är här BikeRoute kommer in.

Åtgärdsval

Som de allra flesta inser så kan många olika åtgärder kan bidra till att göra cykling i en stad attraktivare och säkrare. Det är allt från bättre kvalitet på cykelparkeringar till ökad framkomlighet på lokalgator och cykelvägar och bättre information om hur snabb cykeln faktiskt är på många tätortsresor.. Men vilka åtgärder bör prioriteras? Var ska förbättringar göras först? Här hjälper BikeRoute till genom att redovisa kvaliteten på befintligt trafiknät, på ett sätt som går snabbt och enkelt att kommunicera. När det finns en bild över hur det fungerar att cykla eller inte längs olika stråk är det möjligt att forma kostnadseffektiva cykelplaner och åtgärdsprogram. Till exempel så ger BikeRoute ett kvitto på att de cykelbanor som byggts hittills håller hög hastighetsstandard och därmed kan attrahera cyklister att undvika andra rutter med sämre trafiksäkerhetsegenskaper.

Risk för Sjukhusvård

Beroende på utformning av en cykelbana eller cykelfält är de olika säkra och komfortabla att använda. Spannet är stort mellan den bästa och sämsta lösningen (efter Teschke et al 2012).

Genomförande

Ett typiskt genomförande av BikeRoute-studie finns inte. Studien och/ eller processen anpassas istället till stadens eller regionens behov inom infrastruktur-, trafik- och stadsplanering. Ska man ändå peka på fem vanliga delar så är det: